Tax Savings: व्याज उत्पन्नावारी कर बचत, TDS वाचवण्यासाठी काय करावे? लगेच जाणून घ्या

Income Tax Declaration : सर्वसामान्य नागरिकांना मुदत ठेवींवर जे व्याज मिळते त्या व्याजातून उगम कर (टीडीएस) कापला जाऊ नये यासाठी हा कर शून्य रुपये असेल हे योग्य माहिती देऊन संबंधित ठेवीदाराला दरवर्षी जाहीर करावे लागते. त्यासाठी फॉर्म १५जी व फॉर्म १५एच भरून घेतला जातो. हा फॉर्म भरताना खरी माहिती देणे केव्हाही फायद्याचे आहे...

Tax Savings: व्याज उत्पन्नावारी कर बचत, TDS वाचवण्यासाठी काय करावे? लगेच जाणून घ्या

मुंबई : 'नेमेचि येतो मग पावसाळा' ह्या उक्तीप्रमाणे एप्रिल महिना उजाडला की विविध ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजातून उगम कर (टीडीएस) कापला जाऊ नये यासाठी ठेवीदारांची बँका, वित्तसंस्था, पोस्ट ऑफिस, कंपन्या इत्यादींकडे 'फॉर्म १५जी' व 'फॉर्म १५एच' भरण्यासाठी गर्दी होते. 'फॉर्म १५जी' व 'फॉर्म १५एच' हे अनुक्रमे वरिष्ठ नागरिक नसलेल्या व वरिष्ठ नागरिक असलेल्या ठेवीदारांनी भरावयाचे असतात. हा फॉर्म म्हणजे ठेवीदाराने दिलेला जाहीरनामा (डिक्लरेशन) असतो, ज्याद्वारे तो असे जाहीर करतो की माझ्या संदर्भात वर्षातील एकूण अंदाजे उत्पन्नावर भरायचा कर हा शून्य रुपये असेल. हा फॉर्म दिल्यावर मिळणाऱ्या व्याजावर टीडीएस कापला जात नाही व त्यामुळे ह्या कराचा परतावा मिळवण्यासाठी विवरणपत्र भरण्याचा व्याप टळतो. ही सोय बऱ्याच ग्राहकांना लाभदायक असून हा फॉर्म प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी भरावा लागतो.फॉर्ममध्ये काय असते?- ह्या फॉर्मद्वारे असे जाहीर केलेले असते की ह्यात दिलेली माहिती ही खरी व पूर्ण असून खरेपणाने सांगितलेली आहे.- ह्यात दाखवलेले उत्पन्न अन्य कोण्या व्यक्तीच्या उत्पन्नात दाखवायचे नसून ह्या उत्पन्नासह माझ्या एकूण उत्पन्नावर संदर्भित आर्थिक वर्षासाठी भरायचा कर हा शून्य रुपये असेल.खोटी माहिती दिल्यास शिक्षाह्याबाबत हा फॉर्म भरण्यापूर्वी प्रत्येकाने खातरजमा करून घ्यावी. ह्याचे कारण असे, की खोटी माहिती फॉर्ममध्ये देणाऱ्यावर प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २७७ अंतर्गत खटला होऊ शकतो व करछुपवेगिरीची रक्कम २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर कमीत कमी सहा महिने व जास्तीत जास्त सात वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा व दंड व त्यापेक्षा कमी रक्कमेच्या कर छुपवेगिरीसाठी कमीत कमी तीन महिने आणि जास्तीत जास्त दोन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा व दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.

प्रिप्रिन्टेड फॉर्म्सआजकाल बऱ्याच बँका व अन्य संस्था अगोदरच माहिती भरलेले (प्रिप्रिन्टेड) फॉर्म ग्राहकांना देतात व त्यांना आवश्यक ठिकाणी सही करावयास सांगतात. कायद्याच्या खाचाखोचा माहिती नसलेले भोळेभाबडे ग्राहक एव्हढ्या मोठ्या बँकेने माहिती भरून फॉर्म दिला आहे तेव्हा तो बरोबरच असणार, अशा समजुतीने तो फॉर्म सही करून देतात. ग्राहकांनी हे लक्षात घ्यावयास हवे, की संस्था मोठी असली तरी ह्या फॉर्ममध्ये माहिती भरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायद्याच्या खाचाखोचा माहीत असतीलच असे नाही. सबब, त्या माहितीत चूक असू शकते. रिझर्व्ह बँकेने जिचे खासगी बँक असे वर्गीकरण केले आहे; पण प्रत्यक्षात ज्या बँकेच्या भाग भांडवलात सरकारचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हिस्सा लक्षणीय आहे, अशा बँकेने गेली काही वर्षे अशी चुकीची माहिती असलेले प्रिप्रिन्टेड फॉर्म ग्राहकांना दिले असल्याचे व भाबड्या ग्राहकांनी ते भरल्याचे लक्षात आले आहे. लेखकाने ही बाब ह्याअगोदरच बँकेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या नजरेस आणुन देऊनही ह्यावर्षीसुद्धा तसेच फॉर्म देणे सुरु आहे.

ह्याच बँकेने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी भरून दिलेल्या १५ एच फॉर्ममधील चुका पुढीलप्रमाणे- ह्या फॉर्ममध्ये एक रकाना असा आहे, की संदर्भित आर्थिक वर्षात ग्राहकाचे अंदाजे उत्पन्न किती असेल ज्यात ह्या बँकेने दिलेले व्याज मिळवले जाईल. आता ही रक्कम वास्तविक किती असेल ह्याचा अंदाज ग्राहकाने घेऊन तिथे ती रक्कम भरावयास हवी. पण बँक ह्या रकान्यात बँक जेवढे व्याज त्या वर्षात देणार आहे तेवढीच रक्कम लिहुन देते. हे साफ चुकीचे आहे. ग्राहकाचे वार्षिक उत्पन्न ह्या व्याजासह किती ह्याचा अंदाज ग्राहक बांधणार का बँक बांधणार?- ग्राहकाने असे किती १५जी किंवा फॉर्म १५एच भरले आहेत व त्यांची एकूण रक्कम किती अशी माहिती हवी असलेल्या रकान्यात बँक 'शून्य' अशी माहिती भरते. आता प्रश्न असा, की ग्राहकाने अन्य बँका व वित्तसंस्थांना असे फॉर्म भरून दिलेले असू शकतात व त्यांची संख्या व त्यातील रक्कम किती हे त्या ग्राहकालाच माहिती असणार.- ग्राहकाचे करनिर्धारण झाले आहे की नाही व झाले असेल तर कुठच्या वर्षापर्यंत झाले आहे ह्याची माहिती देखील बँक भरते. २०२३-२४ हे आर्थिक वर्षे नुकतेच सुरू झाले असून ते २०२२-२३ ह्या आर्थिक वर्षाचे करनिर्धारण वर्ष (असेसमेंट इयर) आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठीचे विवरण पत्र भरण्याची मुदत नुकतीच सुरू झाली असून त्याची मुदत ३१ जुलै २०२३पर्यंत आहे. असे असूनही करनिर्धारण झालेले शेवटचे निर्धारण वर्ष कुठचे अशी माहिती विचारलेल्या रकान्यात बँकेने २०२३-२४ असे छापून दिले आहे.सावधचित्तहा फॉर्म आपण सही करून देत असल्यामुळे व चुकीच्या अथवा खोट्या माहितीमुळे दुर्दैवाने कायदेशीर कारवाईस तोंड द्यावे लागल्यास 'आम्ही फॉर्म भरून दिला पण सही करण्यापूर्वी ग्राहकांनी तो तपासून पाहायला हवा, त्यांनी डोळे उघडे ठेवून सही केली आहे' असे म्हणत बँक आपले हात वर करेल हे ग्राहकांनी लक्षात ठेवावे. त्यामुळे वेळ आलीच, तर ह्या फॉर्मच्या कायदेशीर परिणामांना आपल्याला तोंड द्यावे लागणार आहे आहे हे ग्राहकांनी लक्षात घेऊन फॉर्म बँकेने भरून दिला आहे म्हणजे तो बरोबरच असणार अशा भाबड्या समजुतीने नव्हे तर विचारपूर्वक व सावधचित्ताने त्यावर सही करावी.(लेखक वकील असून आर्थिक साक्षरतेसाठी काम करतात.)